Skoči na vsebino

IPB
Tema pomoči: Ogled uporabnikovega profila


Če si želite ogledati profil uporabnika, lahko kliknete na njihovo ime iz skoraj kjerkoli na forumu. Če želite videti svoj profil, lahko kliknete na svoje ime pri "Prijavljen kot:".


Osebne informacije
To področje, na levi strani, vsebuje različne skupine informacij o profilu uporabnika. To vključuje osebno fotografijo (če je naložena), ocena uporabnika, različne možnosti (kot na primer ugotavljanje njihovih skupin), uporabnikov osebno opis, skupaj z nekaj več podrobnosti o posamezniku, kot so starost, spol, in lokacijo. Bolj levo spodaj, boste videli njihovo statistiko in število prispevkov, skupaj z njihovimi osebnimi podatki zaznih sporočilnih programov.

In the center of the profile are a series of tabs. Here, you can find their recent posts, a listing of their comments, and a listing of their friends (you can view the friend's profile information by clicking on their name). Also, if the board has the Invision Power Gallery or Blog components installed, you will see two additional tabs. The Gallery tab will show the last six uploaded images, while the Blog tab will show the last five blog entries. V središču profil se vrste zavihkov. Tu si lahko najdejo nedavne objave, s seznamom njihovih pripomb in seznam svojih prijateljev (lahko ogledate prijatelja profil informacij s klikom na njihovo ime). Prav tako Če odbor ima Invision Power Galerija ali Blog komponente nameščene, boste videli dve dodatni zavihki. Galerija zavihek bo pokazal zadnjih šestih naložili slike, medtem ko je Blog zavihek bo pokazal zadnjih petih blog vnosov.

To the far right, you'll be able to see who recently visited the person's profile, any recent comments left, and a listing of the users recent friends. Na skrajni desni, boste lahko videli, kdo je nedavno obiskal osebe profil vsako zadnjih pripombah levo, in seznam uporabnikov zadnjih prijatelji.

Adding Comments Dodajanje Komentarji
You are able to leave comments about other users. When you bring up their profile, on the far right you will notice a section of recent comments. If you click on the "Add a Comment" button, you will then be able to leave a comment. Vi ste sposobni zapustiti pripomb o drugih uporabnikov. Ko bi se njihov profil, na skrajni desni, boste obvestilo oddelek nedavnih pripomb. Če kliknete na "Dodaj komentar" gumb, boste nato lahko zapusti pripombe.

Moderating Comments Moderiranje Komentarji
If a rude or otherwise offensive comment is left to you by another member, you can delete the comment in two ways. Če je nevljudno ali drugače žaljivega komentarja je prepuščena vam drugega člana, lahko zbrišete komentar na dva načina.

First, you can click on the "Comments" tab, scroll to their comment, place a check in the box, then choose "Delete Selected Comments" from the dropdown list at the bottom. Secondly, you can click on the small "X" button next to the users comment in the Recent Comments area. Prvič, lahko kliknete na "Comments" kartici, se pomaknite do njihovih pripomb, kraj preverjanje v polju, potem izberite "Izbriši izbrane Comments" iz spustnega seznama na dnu. Drugič, lahko kliknete na majhen "X" gumb poleg uporabnikov pripombe v Recent Comments področju.

You can also approve and un-approve comments in a similar method. Unapproved comments will not be displayed, while approved comments are displayed to the public. Instead of choosing "Delete Selected Comments", choose Approve or Un-Approve selected comments. Prav tako lahko odobri, in un odobriti pripombe na podoben način. Nehomologiranih pripomb ne bo prikazan, ko odobril komentarji so prikazani v javnosti. Namesto izbire "Izbriši izbrane Komentarji", izberite Sprejmi ali Un-Odobrite izbrane komentarje.

Rating a User Ocena uporabnika
The profile supports a user rating system. This will let other users rate down users that cause problems, or value the rating of good users. To edit the rating, bring up the member's profile, then click on the stars to choose the rating. Profil podpira uporabnik Bonitetni sistem. To bo pustil drugim uporabnikom tečaja navzdol uporabnike, ki povzročajo težave, ali je ocena vrednosti dobrega uporabnike. Če želite urediti ocena, Odgajiti člana profil, kliknite na zvezdice, da izberejo rating.

Editing Your Profile Settings Urejanje vašega profila
When viewing your own profile while logged in, you'll see an additional tab in the middle called "Settings". Choosing this tab, you'll see some more information to help edit the settings for your profile. Here, you can upload a personal photo (like you would any other attachment) or choose to remove it. If the remove box is checked, the photo will be removed when you click on Save Settings. Also, you edit your personal statement. This is very similar to your signature, but is tied directly into your profile rather than to your posts. A little bit further down, you can choose how you'd like to be notified of people adding you as a friend or leaving comments. You can choose not to be notified, or notify by email or Personal Message (PM). At the bottom, you can choose to approve comments before they're posted to your profile, and also choose to approve a user adding you as a friend. Ko si ogledujete svoj profil, medtem ko ste prijavljeni, boste videli dodatno zavihek na sredini imenovane "Nastavitve". Odločim tej kartici, boste videli nekaj več informacij, da bi uredili nastavitve za vaš profil. Tu si lahko naložite osebno fotografijo (kot si ti bi katera koli druga pritrditev), ali pa izberete, da ga odstranite. Če odstranite polje je preveriti, fotografije bodo odstranjene, ko kliknete na Shrani nastavitve. Tudi vi urejate vaše osebne izjave. Ta je zelo podoben svoj podpis , vendar je vezana neposredno na vaš profil, ne pa na vaših objav. Malo navzdol, se lahko odločite, kako želite biti obveščeni o ljudje dodal kot prijatelja ali izstopu pripombe. Izberete lahko, ni treba priglasiti, ali po elektronski pošti obvesti ali Personal Message (PM). Na dnu, se lahko odločijo, da odobrijo pripombe, preden oni so napoteni v svoj profil, pa tudi odločijo, da odobrijo dodajanje uporabnikov kot prijatelja.

On the left hand side of the profile screen, you can edit your personal information. You can set your gender, birth date, location, and also edit your Personal Messenger information. Na levi strani zaslona se profil lahko uredite vaše osebne podatke. Lahko nastavite vaš spol, datum rojstva, kraj, in tudi uredite vaše osebne podatke Messenger.